Usein kysytyt kysymykset (UKK)


Ketkä asiakkaat?

Asiakkaina ovat mm. lukuisat suomalaiset ja venäläiset seurat ja järjestöt, yhteisöt ja liitot, tutkimuslaitokset, museot, tiedotuskeskukset, oppilaitokset ja korkeakoulut, matkailutoimistot, metalli-, muovi- ja puuteollisuusalan yritykset, rakennus- ja kuljetusalan yritykset, majoitus- ja ravitsemusalan yritykset, mainosalan yritykset, tapahtumajärjestäjät, vientiyritykset, kunnat, käräjäoikeudet, asianajotoimistot, käännöstoimistot sekä yksityishenkilöt.

Muutama esimerkki yrityksistä joille olen tehnyt käännöksiä/tulkkauksia:

Aalto-yliopisto,
Committee For External Relations of St.Petersburg,
Componentality Oy,
Cursor Oy,
Domitrix Oy,
Egotranslating,
Ellada service,
Euromed Clinic,
Finpro Ry,
Finn Proto Oy,
Finnish Russian Innovation Center,
Forbes Suomi,
Helsinki Center Pietarissa,
Helsingin kaupunki,
Ilimpulp,
International Paper,
Kiiltoplast Oy,
Kiiltoclean Oy,
Kotkan kaupunki,
Kotkasailing Oy,
Kouvola Innovation,
Lappeenranta Innovation,
Lemminkäinen,
Leningrad Region Chamber of Commerce and Industry,
Pelastakaa Lapset Ry,
Peuhkuri,
Rafinadhome,
Sandvik,
Saint-Petersburg Business Contact Centre,
Skanska Oy,
Solemo Oy,
Suomalais-venäläinen kauppakamari,
UPM Kymmene,
Valtion teknillinen tutkimuskeskus,
Westhome Invest.
Mitä tulkkaus/käännös maksaa?

Voitte työskennellä kääntäjän kanssa suoraan ja jättää välikädet ja alihankkijat välistä pois.

Se nopeuttaa prosessia, parantaa työn laatua ja mahdollistaa suoran tiedonkulun ja parhaan yhteistyön asiakkaan ja kääntäjän välillä.

Tulkkauspalveluni hinta Pietarissa perustuu tuntihintaan. Minimitilaus Pietarissa on 3 tuntia. Pietarin ulkopuolella (Helsingissä, Kotkassa, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Lahdessa, Turussa, Moskovassa, Viipurissa, Ekaterinburgissa ja muualla) on aina päivähinnoittelu.

Palkkion suuruus pitkäaikaisista tulkkaustöistä sovitaan erikseen, hinta riippuu matkan pituudesta, tilanteesta, kiireellisyydestä sekä muista seikoista. Useamman päivän kestävien tulkkausmatkojen tuntitaksa kohtuullistetaan.

Tulkkaustapahtumaa edeltää perusteellinen valmistautuminen, jonka aikana tulkki perehtyy tapahtuman aikana käsiteltäviin aiheisiin, tuleviin esitelmiin sekä aihepiirin käsitteisiin. Toimittakaa materiaalit etukäteen!

Käännöspalveluni hinta määritellään mm. toimeksiannon vaativuuden, kiireellisyyden ja laajuuden perusteella. Jokainen käännöstyö on yksilöllinen. Erityistä luovuutta tai erikoisosaamista vaativat työt ovat korkeammin hinnoiteltuja. Sivuveloitus (vakiosivu A4, 1560 merkkiä/sivu, välilyönnit mukaan lukien) tai sanaveloitus. Säännöllisten toimeksiantojen kohdalla voin neuvotella edullisemman hinnan.


Konsekutiivisesti vai simultaanisesti?

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Ensin tulkattava puhuja puhuu 1–2 minuuttia. Sen jälkeen tulkki tulkkaa sanotun. Tulkki voi tehdä muistiinpanoja esim. numeroista, nimistä ja muista tärkeistä asioista. Tulkki voi tarvittaessa keskeyttää puhujan, mikäli puheenvuoro on liian pitkä, sisällöltään epäselvä tai tulkki ei kuule, mitä sanotaan.

Konsekutiivitulkkausta käytettäessä aikaa on varattava kaksinkertaisesti verrattuna yksikielisen viestintätilanteen kestoon. Konsekutiivitulkkaus sopii siksi tilanteisiin, joissa käytössä on kaksi kieltä ja runsaasti aikaa. Näin menetellään useimmiten keskusteluissa tai neuvotteluissa. Konsekutiivitulkkauksessa ei tarvita erillisiä tulkkauslaitteita, mutta mikrofonit ja äänentoistolaitteet voivat usein olla tarpeen, jotta taataan puheenvuorojen hyvä kuuluvuus niin tulkille kuin tilaisuuden osallistujillekin.


Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus on samanaikaistulkkausta, mikä tapahtuu siten, että tulkki työskentelee äänieristetyssä tulkkikopissa ja salissa istuva kokousyleisö kuuntelee tulkkausta kuulokkeiden kautta. Puhujan sanoma tulkataan koko puheenvuoron ajan samanaikaisesti kuulijoille. Teknisiä laitteita vaativaa simultaanitulkkausta käytetään yleensä kokouksissa ja konferensseissa, joissa on useampi työkieli tai runsaslukuinen kuulijakunta. Simultaanitulkkauksessa tulkkeja on kieliparia kohtaan vähintään kaksi. Tulkki tulkkaa yleensä noin 15–20 minuutin jakson, jona aikana toinen tulkki on lepovuorossa. Hän kuitenkin kuuntelee tulkkausta koko ajan pystyäkseen jatkamaan saumattomasti tulkkausta vuorollaan. Hän myös tarvittaessa auttaa kollegaansa ongelmatilanteissa.

Simultaanitulkkauslaitteissa on kullekin kielelle oma kanava, joten tilaisuudessa voidaan käyttää samanaikaisesti useita tulkkauskieliä. Simultaanitulkkausta käytettäessä aika voidaan hyödyntää tehokkaasti varsinaisen asian käsittelyyn, kun tulkkaus tapahtuu samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus ei myöskään häiritse niitä, jotka sitä eivät tarvitse, ja sen ansiosta jokainen voi vapaasti puhua omaa äidinkieltään.

Tätä konferenssien tulkkaustapaa voidaan käyttää myös neuvotteluissa ja keskusteluissa, sillä nykyaikainen tekniikka mahdollistaa langattomien mikrofonien ja kuulokkeiden käytön.


Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkausta käytetään jos tilaisuudessa on vain 1–3 kuulijaa, jotka tarvitsevat tulkkausta. Kuiskaustulkkauskin on simultaanitulkkausta: tulkki istuu tulkattavien takana ja tulkkaa kuiskaten puhujan puheen. Kuiskaustulkkaus saattaa häiritä niitä, jotka eivät kuuntele tulkkausta. Tulkin kannalta kuiskaustulkkaus on tavallista raskaampaa simultaanitulkkausta, joten yli tunnin kestävissä toimeksiannoissa tulkkeja pitäisi olla aina vähintään kaksi. Kuulijoiden kannalta kuiskaustulkkauksen laatu ei kuitenkaan vastaa simultaanitulkkausta. Kuiskaustulkkauksessa voidaan käyttää myös kannettavia kuiskaustulkkauslaitteita, joihin kuuluu mikrofoni ja ladattavia kuulokkeita. Niitä käytettäessä tulkki puhuu hiljaisella äänellä mikrofoniin, jonka kautta tulkkaus on enimmillään 20 kuulijan käytössä. Nämä laitteet eivät kuitenkaan voi korvata varsinaisia simultaanitulkkauslaitteita ja äänieristettyä tulkkauskoppia.

Tulkkaus voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai ns. etätulkkauksena, jolloin tulkki osallistuu tilanteeseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä. Etätulkkauksen etuna on se, että tulkin ei tarvitse matkustaa tulkkauspaikalle, mutta toisaalta vuorovaikutus tilanteessa saattaa kärsiä, kun tulkki ei ole fyysisesti läsnä. Teknisten laitteiden puutteet ja esimerkiksi puheen huono kuuluvuus saattavat myös heikentää tulkkauksen toimivuutta.

Miten saadaan virallisen käännöksen venäjän kielelle?

Käännösten virallistaminen Venäjällä

Viralliseksi vahvistettu käännös venäjän kielelle voidaan tehdä suomenkielisestä, englanninkielisestä tai ruotsinkielisestä asiakirjasta. Esimerkkeinä asiakirjoista voivat olla kauppa- ja väestörekisteriotteet, passien kopiot, yhtiöjärjestykset, verotustodistukset, valtakirjat, pankin suositukset, yhtiöiden kokouspöytäkirjat jne.

Asiakirjojen kansainvälistä virallistamista säätelee Haagin yleissopimus (Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Maistraatin julkinen notaari antaa todistuksen siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut allekirjoitusoikeus. Tällaista todistusta kutsutaan Apostille-todistukseksi. Apostille-todistus koskee yleisiä asiakirjoja, eli viranomaisten antamia asiakirjoja ja todistuksia. Apostille-todistus on välttämätön, jos asiakirja on esitettävä Venäjän viranomaisille. Virallisen kääntäjän valtuudet vahvistaa Venäjällä julkinen notaari. Alkuperäinen asiakirja ja virallinen käännös nidotaan yhteen.

Prosessi on seuraava:

1. Alkuperäinen suomenkielinen, englanninkielinen tai ruotsinkielinen asiakirja allekirjoitetaan (esim. kaupparekisterin tai maistraatin virkailija, yhtiön valtuutettu henkilö tai pankin toimihenkilöt).

2. Julkinen notaari Suomessa vahvistaa allekirjoittajien valtuudet.

3. Asiakirjaan hankintaan apostille julkiselta notaarilta Suomessa.

4. Asiakirja ja apostille käännetään venäjäksi.

5. Venäläinen notaari vahvistaa virallisen kääntäjän allekirjoituksen asiakirjan käännöksessä.

6. Valmis venäjänkielinen asiakirja voidaan esittää kaikille Venäjän viranomaisille.

Miten käännetään venäläiset sananlaskut?

Tarkka kääntäminen kielestä toiseen on teoriassa mahdotonta mutta käytännössä suhteellisen mahdollista. Käännettäessä sisältö on muotoa tärkeämpi. Kääntäminen on sitä vaativampaa, mitä suuremmassa määrin teksti nojaa muotoon. Esimerkiksi venäläisten sananlaskujen kääntäminen suomeksi.

Скупой платит дважды. Pihi maksaa kahdesti.
Яблоко от яблони недалеко падает. Ei omena puusta kauas putoa.
В гостях хорошо, а дома лучше. Muu maa mustikka, oma maa mansikka.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Maassa maan tavalla.
Каждый получает то, что заслужил. Sen minkä taakseen jättää, edestään löytää.
Тише едешь дальше будешь. Hiljaa kauas päästään.
Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
Время лечит. Aika parantaa haavat.
Не имя красит человека, а человек имя. Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä.
Пуст мешок стоять не будет. Tyhjä säkki ei pystyssä pysy.
Кто смел, тот и съел. Rohkea rokan syö.
На воре шапка горит. Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.
Не бывает дыма без огня. Ei savua ilman tulta.
Век живи – век учись. Oppia ikä kaikki.
Как аукнется, так и откликнется. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
Лиха беда начало! Lopussa kiitos seisoo.
Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Sen minkä kerran ääneen sanot, sitä et sanomattomaksi saa.
Miten tilaaja/tulkattava voi auttaa?

Ennen tulkkausta:

Varaa tulkki ajoissa. Kun tiedät tarvitsevasi tulkkia, pyri sopimaan asiasta mahdollisimman pian. Selvitä tulkille, minkälaisesta tilanteesta on kyse. Toimita mahdolliset asiakirjat ja muu tausta-aineisto tulkille. Näin tulkki voi ennakkoon perehtyä asiataustaan ja selvittää mahdolliset terminologiset vaikeudet.

Tulkkaustilanteessa:

Puhu selkeästi ja loogisesti. Tulkki ei tulkkaa sanoja, vaan puheen, viestin ja sisällön. Puhu suoraan asiakkaalle. Tulkki tulkkaa silloin minä-muodossa. Näin osapuolet saavat suoran kontaktin toisiinsa. Anna tulkille aikaa tulkata. Pidä taukoja luontevissa kohdissa.

Ota jo alusta alkaen huomioon, että tulkkaus vie aikaa. Tulkki voi joskus pyytää jonkun asian tarkennusta. Tulkki tarvitsee taukoja voidakseen keskittyä tehtäväänsä. Pitkä neuvottelu tai kuulustelu on välillä keskeytettävä ja annettava tulkille lepotauko, jotta hän voisi jatkaa molempien osapuolten viestien välittämistä täsmällisesti ja tehokkaasti.

Tulkin painajainen on puhuja, joka lukee esityksensä jossa on paljon numeroita ja outoja nimiä paperista liian nopeasti tai epäselvästi artikuloiden ja mikrofonia heilutellen. Tulkin on vaikea ymmärtää näin esiintyvää puhujaa ja tulkata hänen sanomansa kuulijoille luotettavasti. Siksi hän käyttää kaiken asiantuntemuksensa ja diplomaattiset kykynsä tällaisten tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi.

Montako tulkkia tarvitaan?

Tulkkien määrä riippuu tilaisuuden kestosta ja tulkattavien kielten määrästä. Yleensä tulkki voi tulkata simultaanisesti yksin korkeintaan tunnin kerrallaan ja kahden kielen välillä. Jos tilaisuus kestää pidempään tai käytössä on useampia kieliä, tarvitaan vähintään kaksi tulkkia.

Milloin tarvitaan tulkkia?

Tulkkia tarvitaan, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä.

Tulkin avulla pyritään luomaan ymmärtämisen edellytykset kieli- ja kulttuurimuurista huolimatta. Tulkki luo siis omalta osaltaan tasa-arvoa ihmisten välille, kun jokainen voi ilmaista itseään niin rikkaasti ja vivahteikkaasti kuin vain äidinkielellä voi.

Tulkkauksen avulla henkilö kykenee täysivaltaisesti huolehtimaan velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan sekä tyydyttämään tiedontarpeensa monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tulkkaus on puheviestintää: tulkki välittää viestin suullisesti kielestä toiseen.

Tulkilta vaaditaan erinomaisen kielitaidon lisäksi vankkaa yleissivistystä, kiinnostusta ajankohtaisiin asioihin, sujuvaa ilmaisutaitoa, terävää muistia, hyvää paineensieto- ja keskittymiskykyä sekä kykyä työskennellä ryhmässä. Tulkin on hallittava eri tulkkaustekniikat ja osattava käyttää niitä eri tilanteissa. Tulkatessaan tulkki samaistuu tulkattavaan ja puhuu minämuodossa. Hän ei tulkkaa sanoja, vaan puheen, viestin, koko sisällön, merkitykset, sävyn ja tyylin käyttäen kohdekielen keinoja. Tulkki tekee ison osan työstään ennen varsinaista tilaisuutta valmistautuen tulkkaukseen.

Tulkkaustilanteita on lukuisia. Osassa niistä on tarkoituksenmukaista, että puhuja pitää puheenvuoronsa ensin kokonaan tulkin tehdessä muistiinpanoja puheesta oman muistinsa tueksi, jonka jälkeen tulkki toistaa kerrotun sanoman kohdekielellä. Tällaista tulkkausta kutsutaan konsekutiivitulkkaukseksi.

Joskus puolestaan on tarkoituksenmukaista, että tulkkaus toteutetaan ilman muistiinpanojen tekemistä alkuperäisen puheen kanssa samanaikaisesti. Tätä kutsutaan simultaanitulkkaukseksi.